Stanovy Unie práv zvířat z.s.

My soul is in the Wolf and the Wolf is in me...

Stanovy Unie práv zvířat z.s.

UNIE PRÁV ZVÍŘAT zapsaný spolek

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Unie práv zvířat, z. s. (dále jen "spolek") mají své sídlo v Luži, na adrese Srbce 39, PSČ 538 54 Luže. Anglický ekvivalent jména spolku: Animal Rights Union.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je aktivní ochrana všech zvířat převážně společenských druhů. Činnost zahrnuje aktivní ochranu týraných a zanedbávaných zvířat všemi reálnými prostředky, vzdělávání občanů v seznamování se zvířaty, jejich emocemi, přirozeným způsobem života, komunikací, chováním za účelem jejich ochrany, výchova k ekologii.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • aktivní pomoci opuštěným a týraným zvířatům a zvířatům v nouzi.
 • zajištění bezpečných transportů psů a koček do vlastního zřízeného útulku nebo do dočasné péče, jiných útulků či soukromých depozit, transportů z depozit a dočasných péčí do nových domovů za účelem zlepšení života těchto zvířat.
 • zajištění telefonní linky, na kterou je možné nahlásit týrání zvířat, oznámení o opuštěných zvířatech či zvířatech v nevhodných životních podmínkách. Tato oznámení mohou prověřovat osoby, které se spolkem spolupracují a které jsou s nimi v kontaktu po celé České republice.
 • vyhlašování a organizování materiální a finanční sbírky na podporu zvířat, především psů a koček v nouzi.
 • vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy opuštěných, nechtěných, zanedbaných a týraných zvířat.
 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
 • spolupodílení se na financování akutních a neodkladných případů (operace, veterinární ošetření) v ČR i v SR a pomáhat ho prosazovat
 • získávání sponzorů z řad firem i soukromých osob pro tyto cíle, včetně dotací na provoz, na vozidla spolku, rozvoj útulku a ostatní výše uvedené aktivity nezbytné pro řádný provoz unie.
 • šíření osvětové činnosti s cílem "Nekupujte, adoptujte!"
 • zřízení sbírkového konta jak v ČR tak i v jiných zemích EU na financování zvířat v nouzi a k rychlému převodu financí potřebným.
 • podílení se organizačně i finančně na akcích spojených s realizací plošných kastrací a omezení velkochovu psů a koček bez průkazu původu.
 • organizování kampaní a petičních aktivit.
 • provozování odchytové služby.
 • zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví.
 • zveřejňování ustájení zvířat odebraných policií či veterinární správou do domácí péče či depozit za účelem zajištění nových adopcí těmto zvířatům.
 • navrhování a připomínkování zákonů a jejich změn souvisejících s ochranou zvířat.
 • jednání a vznášení podnětů k orgánům veřejné správy.
 • spolupráce s dalšími tuzemskými i mezinárodními subjekty, spolupráce s orgány státní správy, které mají za úkol dohled a případné stíhání a postihy takových případů, kdy je týrání a zanedbání péče o zvíře zjevné.
 • šíření informací o subjektech, které neakceptují dobré mravy resp. nezacházejí se zvířaty dle zákona.
 • poskytování poradenské činnosti
 • budování, podpora a rozvoj útulků pro opuštěná a týraná zvířata
 • soustředění informací spolků, soukromých depozit týkajících se opuštěných a týraných domácích zvířat, zejména psů, koček příp. koní za účelem snadnějšího vyhledání způsobu jim pomoci, najít jim dočasný nebo trvalý domov a zajistit jim veterinární ošetření.
 • pomoci majitelům zvířat, kteří se dostali do nečekané situace, která jim neumožňuje se o zvíře postarat (úmrtí člena rodiny, nemoc, ztráta bydliště apod.), hledání nových domovů pro opuštěná zvířata případně zajištění finanční pomoci pro jejich veterinární ošetření.
 • rozvoje informovanosti v oblasti chovu hospodářských zvířat v neutěšených podmínkách tak, aby nebyl způsob chovu těchto zvířat schováván před veřejností, která žije v dobré víře, že zvířata jsou chována v humánních podmínkách a usmrcována bez stresu a bolesti.
 • hledání cest k potrestání takových osob, které bez morálních zábran zvířata týrají nebo zanedbávají jejich péči nebo se na týrání podílí
 • aktivního boje proti bezohlednému nezodpovědnému množení zvířat, které vede k jejich přemnožení.
 • odhalování nelegálního obchodu se zvířaty nebo jejich nevhodnému způsobu prodeje, který se neslučuje s životem na které má zvíře právo. Toto blíže specifikuje zákon na ochranu zvířat. Jedná se zejména o výkup a prodej štěňat a koťat bez průkazu původu před osmým týdnem věku, nedostatečná, prošlá případně padělaná vakcinace, způsob jejich transportu neslučující se s potřebami zvířete coby smysly nadaného živého tvora, bezohledné a necitlivé zacházení s těmito tvory plně odkázanými na člověka.
 • legislativní a společenská podpora chovu zvířat s průkazem původu, která zaručuje zvířatům zdraví. To zaručují podmínky uchovnění zvířat, jejich způsob chovu v odpovídajících prostorách, povinnost chovat štěňata na zaručeně prověřených zdravých nepříbuzných jedincích, kde feny rodí max. 1x do roka a nejsou chované v klecích ve sklepích temných komorách a stodolách, krmené odpovídajícím krmivem vhodným pro kojící feny, stejně tak i štěňata, která si způsob chovu přinášejí do života jak psychicky tak fyzicky.
 • pořádání výchovných programů pro děti a mládež, které vedou k seznámení se zvířaty, s jejich smýšlením a komunikací, potřebami a způsobem života a inspirují k jejich ochraně. Do toho spadá pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci týrání, ohrožení a zanedbávání zvířat.
 • volnočasových aktivit - kroužky a kluby zaměřené na vztah člověka ke zvířatům, psychoterapie prostřednictvím kontaktu se zvířaty.
 • programu "Indiánská škola přežití" - výchova orientace v přírodě ve smyslu získávání návyků dětí a mládeže v přežití v lese, v divoké přírodě mimo civilizaci. Cílem je výchova dětí k pozitivnímu vztahu k přírodě, zvířatům a tím i k životu, poznávání přírody, škola komunikace s koňmi - výlety, zájezdy, tábory, apod.
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, které souvisí s činností spolku.

Čl. IV

Členství ve spolku

 • Členem spolku mohou být, za splnění níže uvedených podmínek, ti, kdo souhlasí s těmito stanovami a jsou připraveni podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 • Členství je dvojího druhu. Rozlišují se řádní členové a sympatizanti.
 • Řádným členem se může stát:

a) nezisková organizace, která vyvíjí činnost MC a jejíž činnost je v souladu s posláním a cíly spolku,

b) fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí a jedná v souladu s posláním a cíly spolku.

Řádný člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze a u fyzických osob starších 18-ti let podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 • právnická osoba a fyzická osoba starší 18-ti let volit předsedu spolku,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku.

Řádný člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 • Členem sympatizantem se může stát každá právnická či fyzická osoba, která sympatizuje ideologií spolku a souhlasí se stanovami a cíly spolku.

Členové sympatizanti mají právo:

 • účastnit se členské schůze s hlasem poradním
 • účastnit se všech akcí pořádaných spolkem za zvýhodněnou cenu pro sympatizanty
 • požadovat na členské schůzi od členů orgánů spolku informace týkající se fungování spolku

Členové sympatizanti mají povinnost:

 • chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání spolku
 • dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů
 • šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením
 • Členství nelze převést na jinou právnickou či fyzickou osobu ani se nedědí.
 • Spolek vede seznam členů. Seznam není veřejně přístupný. Na webových stránkách spolku budou zveřejněni ti členové, kteří projeví s takovým zveřejněním souhlas, spolu s informací, že nejde o úplný seznam členů. Rozsah evidovaných údajů a pravidla pro vedení evidence, provádění zápisů a výmazů, stanoví vnitřní předpis spolku přijatý prezidiem
 • Členství ve spolku zaniká:
 • doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
 • úmrtím člena,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen porušuje stanovy spolku nebo jinak jednal společensky krajně nepřijatelně či z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 • Seznam členů spolku je uložen u předsedy spolu. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů
 • Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze

 • předseda

Čl. VI

Členská schůze

 • Nejvyšším orgánem spolku je schůze řádných členů - členská schůze. Ta rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
 • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 • volí předsedu a odvolává jej,
 • schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
 • určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
 • schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
 • rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
 • rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
 • rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
 • rozhoduje o zániku spolku.
 • Členská schůze může probíhat na určeném místě nebo formou videokonference či kombinovaně.
 • Členská schůze rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 • Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 • Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku starších osmnácti let nebo zástupce právnické osoby. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 • Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 • O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis.

Čl.VII

Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí členské schůze a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí členské schůze, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku, provádí registraci nových řádných členů a sympatizantů a eviduje spolkové příspěvky.

3. Předseda připravuje podklady pro jednání správní rady.

4. Podílí se aktivně na plnění poslání spolku.

5.Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 6. První předseda je volen na ustavující schůzi přípravným výborem spolku. V případě odstoupení předsedy nebo smrti předsedy volí nového předsedu správní rada.

7. Předseda je povinen:

 • svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
 • vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
 • archivovat veškeré zápisy ze zasedání správní rady,
 • jednou za tři roky předložit správní radě ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Čl. VIII

Financování spolku

Prostředky pro plnění úkolů a cílů zapsaného spolku se získávají z těchto zdrojů:

 • dobrovolné a mimořádné členské příspěvky,
 • podmíněné členské příspěvky,
 • členské poplatky,
 • poplatky za ustájení toulavých a opuštěných psů od obcí dle platných smluv,
 • granty, dotace a dary fyzických a právnických osob či státu,
 • dotace, granty a příspěvky od zahraničních organizací a Evropské Unie
 • materiální a finanční sbírky,
 • vlastní vedlejší činnost
 • příjem z vlastnictví nemovitosti a právnických osob

Čl. IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.